Aby wziąć udział w konkursie wystarczy:

-polubić nasz fanpage na facebooku: https://www.facebook.com/OgrodProSzkolkaDrzewekIkrzewowOzdobnych

-polubić post konkursowy: https://www.facebook.com/OgrodProSzkolkaDrzewekIkrzewowOzdobnych/photos/a.140191381072666/278631503895319

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli podzielisz się postem konkursowym ze znajomymi :)

Mile widziane komentarze!

REGULAMIN KONKURSU
„WIOSNA 2021”
1. WARUNKI OGÓLNE
1.1. Niniejszy regulamin konkursu „WIOSNA 2021” („Regulamin”) określa warunki i zasady
uczestniczenia w Konkursie „WIOSNA 2021” („Konkurs”).
1.2. Organizatorem Konkursu jest Ogród-Pro Sławomir Sanocki Niegłowice 239, 38-200 Jasło NIP:
685-196-46-23
1.3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w filii
Organizatora, tj. w Nowym Sączu ul. Lwowska 154 a oraz na facebooku w poście, , na którym
niniejszy Regulamin będzie umieszczony w formacie PDF, co umożliwi użytkownikowi jego
pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.
1.4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde
zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie
jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraził
zgodę, iż w razie wygranej imię oraz nazwisko zostaną ogłoszone na stronie wskazanej w 1.3
powyżej.
1.5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Uczestnicy spełniają
warunki konkursowe poprzez serwis Facebook.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs trwa od dnia 28-04-2021 roku od momentu ogłoszenia wyników konkursu na tablicy
do dnia 15-05-2021 do godziny 23.59

3. UCZESTNICY KONKURSU
3.1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.221
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),
zamieszkała na terytorium Polski, która może być fanem strony Ogród-Pro Szkółka Drzewek i
Krzewów
3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, OGRÓD-PRO Sławomir Sanocki ,
pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio
zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów
reklamowych współpracujących z Organizatorem a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się:
wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w
stosunku przysposobienia.

4. ZASADY KONKURSU
4.1. Konkurs odbywa się w serwisie społecznościowym Facebook (na fanpage’u Ogród-Pro
Szkółka Drzewek i Krzewów).
4.2. Zadaniem uczestnika konkursu jest polubienie fanpaga:
polubienie fanpage:

https://www.facebook.com/OgrodProSzkolkaDrzewekIkrzewowOzdobnych,

polubienie posta konkursowego:

https://www.facebook.com/OgrodProSzkolkaDrzewekIkrzewowOzdobnych/photos/a.140191381072666/277080270717109/


4.3. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1 staje się uczestnikiem Konkursu
(„Uczestnik”).
4.4. Wysyłając zgłoszenie osoba wskazana w pkt 3.1, po akceptacji warunków o których mowa w
1.4 staje się uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”).
4.5. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa
autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające
powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do
symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają
podstawowych wymagań stawianych przez warunki konkursu zostaną usunięte przez moderatorów.
4.6. Nagrody otrzyma jedna osoba
4.7. Informację o wygranej Zwycięzcy otrzymają za pomocą wiadomości pod wpisem
konkursowym na tablicy strony na fanpage Ogród-Pro Szkółka Drzewek i Krzewów
4.8. Jeden Uczestnik może wielokrotnie brać udział w konkursie, ale może wygrać tylko jedną
Nagrodę w trakcie trwania całego Konkursu
4.9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie
trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
5.1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Ogród-Pro
Sławomir Sanocki
5.2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia
Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”).
5.3. Poza celami wskazanymi w ust. 5.2 (cele pierwszorzędne), Organizator może przetwarzać dane
osobowe Uczestników w innych prawnie dopuszczalnych celach (cele drugorzędne), gdy cele
pierwszorzędne i drugorzędne są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania
Organizator działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie
danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: postępowania wyjaśniające
związane rozpatrzeniem wniesionych reklamacji Podanie danych osobowych przez Uczestnika
Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu w
swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
5.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a po tym czasie
przez okres 3 miesięcy. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad
Konkursu opisanych w Regulaminie.
5.5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora każdemu Uczestnikowi
przysługuje:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych.
5.6. Organem nadzorczym wobec Organizatora w zakresie przetwarzania danych osobowych
Uczestników jest Generalny Inspektor Danych Osobowych lub, w przypadku zmiany przepisów
prawa, każdy inny organ, który go zastąpi. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
5.7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania
nagrody.
5.8. Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w jego profilu na Facebook.com zostanie
zamieszczone na stronie fanpaga Ogród-Pro Szkółka Drzewek i Krzewów , na co uczestnik wyraża
zgodę przystępując do Konkursu.
5.9. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z
zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.
5.10. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przysłanego zgłoszenia na
stronie
https://www.facebook.com/OgrodProSzkolkaDrzewekIkrzewowOzdobnych Uczestnik
zamieszczający zgłoszenie publikuje je na własne ryzyko i we własnym
imieniu, i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z
zamieszczenia zgłoszenia na
https://www.facebook.com/OgrodProSzkolkaDrzewekIkrzewowOzdobnych w szczególności praw
autorskich.

6. NAGRODY
6.1 Nagrodami w konkursie jest jednorazowy voucher, o wartości 500 zł brutto do wykorzystania
na zakup dowolnego towaru na szkółce drzewek i krzewów na terenie Ogród-Pro ul. Lwowska 154
a, 33-300 Nowy Sącz.
6.2. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu
ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
7.3. Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w
art. 31 ust. 1 pkt 2 Ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., który zostanie przez Organizatora
potrącony z dodatkowej nagrody gotówkowej i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

7. WYDAWANIE NAGRODY
a. Uczestnik, który zwyciężył, zobowiązany jest na prośbę Organizatora do wysłania
Organizatorowi wiadomości na profilu
https://www.facebook.com/OgrodProSzkolkaDrzewekIkrzewowOzdobnych , w celu realizacji
nagrody. Zaniechanie tego obowiązku spowoduje brak możliwości realizacji Nagrody i spowoduje
utratę prawa Uczestnika do Nagrody.
b. Na prośbę sprzedawcy Laureat konkursu powinien pokazać treść wiadomości na temat wygranej,
którą otrzyma w procesie.
c. Oprócz sytuacji opisanej w 7.2 powyżej laureaci tracą prawo do nagrody i staje się ona
własnością Organizatora wnastępujących sytuacjach:
d. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata,
e. w przypadku nieotrzymania przez Organizatora wiadomości do realizacji nagrody w ciągu 14 dni
od daty powiadomienia tj. wysłania informacji o wygranej
f. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem –
począwszy od daty rozpoczęcia
Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego.
Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje
należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem
„Reklamacja do Konkursu: „WIOSNA 2021” Reklamacja
powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej
uzasadnieniem oraz podpis.
g. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich
otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym
na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla
pocztowego).
h. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

8. INNE POSTANOWIENIA
a. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany,
administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem
towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z
siedzibą przy 1601 s. California Ave, PaloAlto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników
Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com.
Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
b. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
c. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z
nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad
Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego
Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail
Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności
organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom
Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe
wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator
Konkursu.
d. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik

Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: sklep@ogrod-pro.pl
e. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach
hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.) w serwisie facebook.com.